Warunki współpracy
Znajdziesz tutaj szczegółowe informacje dotyczące sposobu współpracy z naszą firmą.
Poniżej przedstawiamy pełny tekst regulaminu określającego warunki współpracy, dostaw i płatności.
Proponujemy zajżeć również do:
 faktury ze skontem
 przygotowanie projektu


Regulamin współpracy
Warunki współpracy, dostaw i płatności.

1.Zakres obowiązywania
1.1. Poniższe warunki dostawy i płatności dotyczą Klientów, z którym nie zawarto odrębnych szczegółowych umów.

2. Oferta i zawarcie umowy
2.1. Zamówienie obowiązuje po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia. Słowne ustalenia lub zapewnienia naszych pracowników z działu sprzedaży lub współpracowników działających poza firmą wymagają zawsze pisemnego potwierdzenia.
2.2. Późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Klienta, włącznie z wynikłymi z tego przestojami maszyn obciążony zostanie Klient. Jako późniejsze zmiany uważane są także powtórki wydruków próbnych , wymaganych przez Klienta.

3. Formy, projekty, wydruki próbne i ich koszty
3.1. Projekty, próbki i inne podobne prace wstępne, jeśli powstaną z powodu Klienta będą wliczane do rachunku nawet w przypadku nie otrzymania na to zlecenia.
3.2. Pobrane przez Producenta materiały i płyty CD służące do wytworzenia zamówionych towarów pozostają własnością Producenta.
3.3. Po wykonaniu zlecenia Producent nie odpowiada za przedmioty nie odebrane przez Klienta w przeciągu czterech tygodni.
3.4. Produkcja przebiega w oparciu o dane Klienta. Producent nie jest zobowiązany do oceny ich prawidłowości, celowości. Gdy wymagane będą wydruki próbne, koszty ich realizacji mogą być doliczone do rachunku.
3.5. Przy druku z powierzonych Producentowi do dyspozycji materiałów nie odpowiadamy za stopień ich przydatności jak i za ewentualne zabrudzenia, czy też uszkodzenia mogące wystąpić w trakcie drukowania. W takim przypadku Producent zobowiązuje się jednak do niezwłocznego wstrzymania drukowania i poinformowania Klienta, iż nie jest możliwe drukowanie według wcześniej ustalonego sposobu.
3.6. Po wykonaniu produktów zgodnie z powierzonymi projektami, materiałami, Klientowi przysługuje wyłącznie sprawdzenie, czy przez to nie naruszono praw osób trzecich. Zobowiązuje się on wyłączyć nas od wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz wyłączyć Producenta od odpowiedzialności za treść zawartą w drukach.
3.7. Za zgodą Klienta Producent jest upoważniony do uwidocznienia logo naszej firmy na wytworzonym produkcie.
3.8. Jeżeli wykorzystanie powierzonych Producentowi przez Klienta do realizacji zamówienia materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich - Klient zobowiązuje się wyłączyć Producenta ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.
3.9. Klient ma obowiązek przeglądać wydruki próbne celem znalezienia błędów w składzie oraz innych uchybień. Producent nie odpowiada za błędy przeoczone przez Klienta. Zmiany przekazane telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia. Nie jesteśmy zobowiązani do przesyłania Klientowi wydruków próbnych w przypadku małych nakładów. Nie ponosimy odpowiedzialności za odstępstwa od pożądanych przez Zleceniodawcę kolorów, jeżeli wcześniej nie został dokonany przez Producenta wydruk próbny, który pisemnie został zaakceptowany przez Klienta.

4. Terminy dostaw, przesunięcie terminów dostaw, niemożność dostarczenia
4.1. Informacje o terminach realizacji i innych danych związanych z plikami i produkcją udziela Biuro Handlowe CDW
4.2. Termin realizacji zleceń rozpoczyna się od dnia wyjaśnienia wszystkich szczegółów zlecenia, jak również dostarczenia wymaganych materiałów. Termin dostawy wydłuża się o czas w przeciągu którego Klient opóźniał wywiązanie się ze swoich powinności lub zmienił zakres zlecenia.
4.3. Termin realizacji wydłuża się w przypadku wystąpienia przeszkód natury wyższej, które wystąpiły po podpisaniu umowy i których nie byliśmy przyczyną, o ile te przeszkody miały znaczny wpływ na realizację również wtedy, gdy takie okoliczności wystąpią u naszych dostawców. Producent niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistnieniu tego rodzaju przeszkody i o jej ustąpieniu. Klient może żądać od Producenta wyjaśnienia, czy Producent chce wycofać się z umowy czy też zrealizować dostawę w przeciągu określonego czasu. Klient może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Producenta w udzieleniu wyjaśnień. Roszczenia za powstałe szkody są w takich przypadkach wykluczone.
4.4. Odszkodowanie za opóźnienie spowodowane winą Producenta nie może przekraczać 10% niezrealizowanej w terminie wartości zlecenia.

5. Wysyłka i przejęcie ryzyka
5.1. Wysyłkę towaru oraz jego ubezpieczenie na czas transportu realizujemy tylko na wyraźne życzenie i koszt Klienta. 5.2. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Klienta to przechowanie towaru odbywa się również na koszt i ryzyko Klienta. W takim przypadku zawiadomienie o gotowości wysyłki równa się wysyłce.
5.3. Ryzyko przypadkowej utraty towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi.

6. Ceny - zapłata
6.1. Ustalona cennikiem cena nie obejmuje kosztu przesyłki i podatku VAT.
6.2. W przypadku opóźnień płatności Producent nalicza ustawowe odsetki.
6.3. Jeżeli Klient zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki - Producent ma prawo wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.

7. Reklamacja z powodu usterek lub złej jakości i gwarancja
7.1. Klient niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdza otrzymany towar, co do ilości, usterek/braków, cech/jakości i zagwarantowanych właściwości. Oczywiste braki należy reklamować u Producenta w ciągu 48 godzin, poprzez pisemne zawiadomienie.
7.2. Klient ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru Producentowi celem potwierdzenia wady.
7.3. Reklamacja może być uznana tylko w przypadku zwrotu reklamowanego towaru w ciągu 7 dni od jago wykonania.
7.4. W przypadku uznanych reklamacji Producent może obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad.
7.5. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego - podpisanego przez przewoźnika. Brak protokołu pozbawia Klienta skutecznego dochodzenia odszkodowania.
7.6. Brak jakiejkolwiek części dostarczonego towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
7.7. W przypadku wydruków kolorowych we wszystkich metodach drukowania - reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od oryginału. To samo odnosi się do porównania wydruków próbnych z drukiem nakładu.
7.8. W przypadku druku na powierzonych materiałach, Producent nie ponosi za nie odpowiedzialności.

8. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności cywilnej
8.1. Klient ponosi odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich. Klient zwolnił Producenta ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia praw.
8.2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakłady obce, o ile nie zostanie udowodnione naruszenie obowiązku staranności w wyborze wykonawców.

9. Miejsce wykonania, sąd właściwy i obowiązujące prawo
9.1. Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Producenta. Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Opolu.Zobacz także:
faktury ze skontem 
przygotowanie projektu 
realizacje 
zamów próbki 

Regulamin
na skróty:

zakres obowiązywania 
zawarcie umowy 
formy, projekty, wydruki
próbne i ich koszty  

terminy dostaw 
wysyłka 
ceny - zapłata 
reklamacje 
odpowiedzialność 
spory 

E-mail:
@biuro 
@dział handlowy